Too foggy to shot

3067-19

 

二月二十三日,霧雨天。乘霧氣行山,煙雲霏霏,亦真亦幻。行至山頂忽季風大起,暴雨傾瀉,行人遊客紛忙避雨,場面混亂而灰蒙不可視。攝影之時,身後一兒童戲曰:呢fog咁大影唔到。次日觀沖掃之成片,誠然模糊不清也。相片雖拙劣,私以為趣味仍存,隨以張貼至此,博以一笑。

 

 

 

3066-05

 

 

 

 

 

3066-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3066-10

 

 

 

 

 

 

3066-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3066-16